17/07/2015 | 1

17/07/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long