17/02/2015 | 2

17/02/2015 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long