15/09/2014 | 0

15/9/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long