15/08/2014 | 0

15/8/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long