Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận Nhân Quyền Cho Việt Nam 15/8/14 – NHÂN QUYỀN CHO VN: Những khó khăn của gia đình các nhà dân chủ VN