15/10/2014 | 1

15/10/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long