16/07/2015 | 1

15/07/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long