15/04/2015 | 1

15/04/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long