14/08/2014 | 0

14/8/14 – SBTN Morning với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long