14/07/2014 | 2

14/7/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long