Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận SBTN Morning 14/4/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

14/4/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

http://www.youtube.com/watch?v=kp-dDNDVtn0&feature=share&list=PLu4zcWA5VP42OR5mOSuPzxsSG0FL9abLm&index=1