14/11/2014 | 1

14/11/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long