Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show 14/11/16 – ĐIỂM TIN ĐẦU TUẦN với Đỗ Dzũng & Victoria Tố Uyên

14/11/16 – ĐIỂM TIN ĐẦU TUẦN với Đỗ Dzũng & Victoria Tố Uyên

https://www.youtube.com/watch?v=AqQEuLY5NAU&feature=youtu.be