14/08/2015 | 0

14/08/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long