Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận SBTN Morning 13/8/14 – SBTN Morning với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

13/8/14 – SBTN Morning với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

https://www.youtube.com/watch?v=9bpfal9kM4I