13/11/2015 | 1

13/11/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long