13/10/2015 | 3

13/10/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long