13/07/2015 | 2

13/07/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long