13/02/2015 | 1

13/02/2015 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long