Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận SBTN Morning 12/6/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

12/6/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

https://www.youtube.com/watch?v=7mnJbZh_mgE