12/05/2014 | 3

12/5/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long