25/12/2013 | 0

12/2/13 – THE VICTORIA TO UYEN SHOW: Điểm tin đầu tuần cùng Đỗ Dzũng