12/14/15 – THE VICTORIA TỐ UYÊN SHOW: Các bộ phim mới trong tuần