12/11/2015 | 2

12/11/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long