12/08/2015 | 1

12/08/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long