Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận SBTN Morning 1/1/13 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

1/1/13 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

http://www.youtube.com/watch?v=f3ADs_YYKGY