11/12/2014 | 1

11/12/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long