11/11/2015 | 4

11/11/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long