11/05/2015 | 1

11/05/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long