11/05/15 – ĐIỂM TIN ĐẦU TUẦN với Đỗ Dzũng & Victoria Tố Uyên