01/10/2014 | 0

1/10/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long