10/6/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Sự phá sản của nền kinh tế cộng sản là điều tất yếu

Sự phá sản của nền kinh tế cộng sản là điều tất yếu… Không khả năng tạo ra tư bả, phải song nhờ vay mượn, rồI rút ruột công trình. Vỡ nợ chỉ còn là vấn đề thời gian.