10/04/17 – ĐIỂM TIN ĐẦU TUẦN với Đỗ Dzũng & Victoria Tố Uyên