09/06/2015 | 1

09/06/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long