08/12/2014 | 2

08/12/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long