08/12/2014 | 0

08/12/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long