07/10/2015 | 1

07/10/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long