07/07/2015 | 4

07/07/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long