07/04/2015 | 1

07/04/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long