06/11/2015 | 0

06/11/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long