06/02/2015 | 3

06/02/2015 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long