05/08/2015 | 2

05/08/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long