05/01/2015 | 3

05/01/2015 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long