05/08/2015 | 1

04/08/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long