02/07/2015 | 3

02/07/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long