02/05/16 – ĐIỂM TIN ĐẦU TUẦN với Đỗ Dzũng & Victoria Tố Uyên