Home Blog Du đãng thì chơi với ai?

Du đãng thì chơi với ai?

Dân chúng chê…

…Hội nghị cho ra rìa…

…đồng nghiệp làm lơ…

…chẳng ai để mắt…

…chẳng ai ăn cùng…

… về sớm thôi … vì “Thứ Hai còn phải đi làm!”

Nguồn: Blog Diễn Đàn Chân Trời Mới

(Các bài viết trong mục Blog thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

(1)